Sangidu, Universitas Gadjah Mada

Sukron Kamil, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Munjid Mustafa Bahjat, International Islamic University Malaysia

Betty Mauli Rosa Bustam, Universitas Ahmad Dahlan

Syofyan Hadi, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol

Khairil Anwar, Universitas Andalas

Azman Ismail, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Nurdin AR, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Wan Hasmah Wan Teh, Universiti Sains Malaysia